Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Madde : TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta

Yeni Mah. 25026. Sok. No:8 10010 Karesi/Balıkesir adresinde ikamet eden ARTHA CONSULT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta {ord_billing_address} {ord_billing_town}, {ord_billing_city}, {ord_billing_country} adresinde bulunan {ord_billing_name} (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır ) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.

Tarafların geçerli telefon faks ve e-posta bilgileri aşağıdadır:

SATICI:

Telefon : 0538 272 43 12

E-posta: [email protected]

ALICI:

Telefon: {ord_billing_phone}

E-Posta: {ord_mmb_email}

2. Madde : SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.arthaconsult.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin sözkonusu ürünün satışı ve teslimine dair tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır.

3. Madde : ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli belirtildiği gibidir:

ÜRÜN ADI CİNSİ ADET SATIŞ BEDELİ (KDV Dahil)

{products}

Teslimat Adresi: {ord_shipping_address} {ord_shipping_town}, {ord_shipping_city}, {ord_shipping_country}

Teslim Edilecek Kişi: {ord_shipping_name}

Fatura Adresi:

{ord_billing_name}

{ord_billing_address} {ord_billing_town}, {ord_billing_city}, {ord_billing_country}

Kargo Ücreti : {ord_shipping_total} TL

Sipariş Tutarı: {ord_grand_total} TL

Ödeme Şekli: {pop_name}

Taksit Sayısı:

Kredi Kartı ve Banka kartı ile verilen siparişlerin ödemeleri ARTHA CONSULT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (iyzico) tarafından alınmaktadır.

4. Madde : GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI’nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün / ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün / ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satınalmaya ilişkin onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün / ürünler, ALICI’nın yasal olarak düzenlenmiş olan ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslim etmek kaydıyla, her bir ürün için ALICI’nın teslimat adresinin SATICI’ya olan mesafe uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ürün bilgileri içinde açıklanan teslimat süresi dahilinde ALICI tarafından gösterilen adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürünün ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşca teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile birlikte teslim edilmesinden ALICI’ya karşı sorumludur.

4.5- Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Sözleşme konusu ürün / ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

4.6- ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, ürün/ürünlerin geri gönderim bedeli ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, ürün/ürünlerin stokta bulunmaması gibi durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI’nın ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.

4.10- ALICI, sipariş Onayını vermekle üyelik bilgilerinin doğru olduğunu ve bu bilgilerde yer alan firma adına sipariş vermeye yetkili olduğunu beyan eder.

4.11- Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nın ilgili temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacaktır ve diğer taraf kendi ediminin ifası hususunda sorumluluktan kurtulacaktır.

4.12- SATICI, ürün fiyatlarında olabilecek değişiklikleri www.arthaconsult.com adlı internet sitesinde ilgili ürünlerin sayfasında yayınlayarak ALICI’ya bildirmiş sayılır.

4.13- ALICI, SATICI tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, www.arthaconsult.com da yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak, başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.14- ALICI, www.arthaconsult.com yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden SATICI’nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder

4.15- www.arthaconsult.com bin telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan ALICI’nın hak ve imtiyazları sona erdirilecektir.

4.16- SATICI, ALICI’nın kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya SATICI’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) SATICI’nın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

5. Madde : YÜRÜRLÜK VE SÜRE

İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflardan birinin sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin kararını sözleşmenin bitim tarihinden en az 30 (otuz) gün önce karşı tarafa yazılı olarak bildirmemesi halinde sözleşme süresi birer yıllık dönemler halinde uzatılmış sayılacaktır. Bu hüküm müteakip sözleşme dönemleri içinde aynen geçerlidir. Taraflardan her biri, işbu sözleşmeyi 1 (bir) ay önceden yazılı bildirimde bulunmak ve tüm borçlarını kapatmak kaydıyla her zaman ve hiçbir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın feshetme hakkını haizdir. Tarafların cari alacakların tahsilini talep etme hakkı saklıdır. Bu hüküm müteakip sözleşme dönemleri içinde aynen geçerlidir.

6. Madde : MÜCBİR HALLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

7. CAYMA HAKKI:

7.1 Cayma hakkı hükümleri gereğince almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde bir gerekçe belirtmeksizin iade edebilirsiniz. Cayma hakkı süresi kargonun teslimi ile başlamaktadır. AlICI’nın cayma hakkını kullanma talebini yasal iletişim yollarıyla SATICI’ya bildirmesi gerekmektedir.

7.2. Cayma hakkı ürünlerin tahrip edilmiş olması, ürünlerin kullanılmış yahut satılabilirlik özelliklerinin kaybolmuş olması durumlarında kullanılamaz.

8. Madde : YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Yetkilidir.

SATICI 

ARTHA CONSULT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Yeni Mah. 25026. Sok. No:8 10010 Karesi/Balıkesir

Tel: 0532 272 43 12

E-Posta: [email protected]

ALICI

Adı/Soyadı : {ord_billing_name}

Tarih :